کلاسهای جبرانی

2-کلاس استاد  محترم آقای ناصر ممتحندر مورخه98/9/13 روز جهارشنبه  تشکیل نمی گردد