عدم تشکیل کلاس

  3-کلاس استاد محترم آقای علائین در مورخه98/8/29روزچهارشنبه تشکیل نمی گردد4  -کلاس استاد محترم آقای مهندسی در مورخه 98/9/12 ساعت 15/30-13 تشکیل نمی گردد3-کلاس استاد محترمآقای ناصر ممتحن در مورخه  96/9/13 روز  چهارشنبه تشکیل نمیگردد 4 کلاس    استاد  محترم  در مورخه 98/9/18  آ قای گنج دانش  تشکیل  نمیگردد 5-کلاس استاد محترم  آقای ناصر ممتحن در مورخه 98/9/20 تشکیل نمی گردد6-کلاس استاد محترم  آقای نیکفال در مورخه 98/9/21 تشکیل  نمی شود 7-کلاس استاد  محترم آقای تیز قلم در مورخه98/9/27تشکیل نمی گردد8-کلاس استاد محترم آقای رفیعی پوردر مورخه98/9/27تشکیل نمی شود 9-کلاس استاد محترم  آقای علائین در مورخه 98/10/2 تشکیل نمی گردد